20140602-221239.jpgWhite nectarine! I prefer it crunchy!

#100HappyDays #WhiteNectarine #Sweet #Yummy